اولین کنفرانس ملی شهرسازی ایرانی اسلامی

اولین کنفرانس ملی شهرسازی ایرانی اسلامی

اولین کنفرانس ملی شهرسازی ایرانی اسلامی در تاریخ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ برگزار میگردد.