اطلاعیه ۴ – استقبال از اعلام حمایت و مشارکت علمی و معنوی

اطلاعیه ۴ – استقبال از اعلام حمایت و مشارکت علمی و معنوی

نظر به تماس های تلفنی و ابراز تمایل دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، سازمانها و اشخاص جهت مشارکت و حمایت علمی و معنوی از این کنفرانس و نیز اعلام آمادگی جهت برگزاری دومین دوره آن، کمیته راهبردی کنفرانس از هرگونه حمایت دعوت به عمل می آورد.